Plannen maken voor de energietransitie

In het klimaatverdrag van Parijs (2015) hebben 196 landen afgesproken in de toekomst minder CO2 uit te stoten om de opwarming van de aarde met 1,5 - 2ºC te beperken. De CO2-uitstoot moet in 2030 49% minder zijn (vergeleken met 1990). In 2050 mag er bijna helemaal geen CO2-uitstoot meer zijn: 95% minder dan in 1990. Om deze doelen te halen, is het nodig om te verduurzamen. Dat begint bij energiebesparing. De energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. De energie die we na de besparing nog nodig hebben, willen we duurzaam gaan opwekken. Deze verandering noemen we de ‘energietransitie’.

Aan deze energietransitie wordt op alle overheidsniveaus gewerkt. Op nationaal niveau is in Nederland het klimaatakkoord getekend. Op regionaal niveau werken gemeentes, provincies en organisaties uit de energiesector aan de Regionale Energie Strategieën (RES). Gemeente Leiderdorp werkt samen met omliggende gemeentes aan de RES Holland Rijnland. In de RES Holland Rijnland staan oplossingsrichtingen om in 2050 aardgasvrij en energieneutraal te worden.

Voor energieopwekking is het nodig om kansrijke zoekgebieden aan te wijzen voor windmolens en (grootschalige) zonnevelden. Die staan ook in de RES. In de Regio Holland Rijnland zijn wij zuinig op ons landschap. De opwek van duurzame energie moet dan ook - in samenspraak met de inwoners van Leiderdorp - zo goed mogelijk worden ingepast, zodat de impact op het landschap minimaal is. Door in de regio samen te werken aan deze opgave, kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Alle betrokken partijen kennen de regio goed. Zo kunnen we goed passende oplossingen bedenken voor onze gemeenten.

In de RES wordt ook gekeken naar de warmtevraag en het aanbod van duurzame warmte. Dit onderdeel van de RES heet de Regionale Structuur Warmte (RSW). Een belangrijke conclusie is dat de regio op dit moment niet genoeg warmte heeft om de eigen regio duurzaam te verwarmen en daardoor gedeeltelijk afhankelijk is van warmte buiten de regio. De RSW heeft dan ook de inzet om de Leidse Regio te verwarmen met restwarmte uit Rotterdam.

Om deze warmte van Rotterdam naar de regio te krijgen werken de gemeenten van de Leidse regio samen aan de realisatie van WarmtelinQ+. Dit is een netwerk van transportleidingen die restwarmte uit de Rotterdamse haven naar steden en dorpen in Zuid-Holland brengt.

Het opstellen van de Transitievisie Warmte is dus niet de eerste stap die we zetten in de warmtetransitie maar is een gemeentelijke uitwerking van de regionale warmtestrategie. En ook binnen onze gemeente werken we al langere tijd aan de energietransitie. Voor alle lokale duurzame acties kijkt u op: www.goedleiderdorp.nl.

Van het Klimaatakkoord van Parijs tot de lokale projecten en initiatieven