De totstandkoming van de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte is op de volgende manier tot stand gekomen:

  1. Voor iedere gemeente heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een ‘startanalyse’ gemaakt. In de startanalyse zijn alle technische en economische lokale gegevens te vinden die relevant zijn voor de warmtetransitie. Dit is het startpunt van onze eigen analyse, samen met andere informatiebronnen over buurtkenmerken, warmtebehoefte en schillabels.

  2. De regio Holland Rijnland heeft een Warmtevisie opgesteld. Dit is een verdieping op de 'startanalyse' en is zodanig ook meegenomen in de eerste aanscherping van het fundament van onze Transitievisie Warmte.

  3. Daarna is bij verschillende gemeentelijke afdelingen, de woningcorporatie, de netbeheerder en partijen met een grote warmtevraag (denk aan het ziekenhuis) lokale informatie opgevraagd. Zo ontstond een beter beeld van de lokale situatie. Ook vonden er gesprekken plaats met belangrijke stakeholders (netbeheerder, woningcorporatie, warmteregisseur en het Alrijne Ziekenhuis) om informatie uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over de te nemen stappen.

  4. Parallel aan stap twee zijn we gestart met het participatietraject waarin we een participatiegroep hebben opgezet die meeleest en meedenkt met de TVW. Zie participatie. Ook is er een enquête uitgezet. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de totstandkoming van de TVW en zijn in het geheel ook hier terug te vinden.

  5. Alle mogelijke warmtebronnen voor de gemeente zijn in kaart gebracht. Denk daarbij aan restwarmte (bijvoorbeeld uit supermarkten, gemalen of - zoals nu al in Leiderdorp benut wordt - de Uniper Centrale in Leiden), aan bodemwarmte (bijvoorbeeld WKO of aardwarmte), elektrische warmteoplossingen (warmtepompen) en op de lange termijn ook hernieuwbare gassen (bijvoorbeeld groen gas of waterstof).

  6. Uit de analyse van alle informatie is een WAT-kaart opgesteld: welke oplossingen zijn er waar mogelijk en welke duurzame warmtebronnen zijn beschikbaar of kunnen nader onderzocht worden die passen bij een wijk?

  7. De resultaten van de analyse en de concept WAT-kaart zijn besproken met de professionele stakeholders, de participatiegroep en de gemeente.

  8. Vervolgens is een strategie opgesteld. Die geeft inzicht in wanneer welk gebied in aanmerking komt om van het aardgas af te gaan.

  9. Alle informatie hebben we gebundeld in deze Transitievisie Warmte. Dit is de eerste versie en komt nog terinzagelegging.

We hebben besloten de Transitievisie Warmte ter inzage te leggen en vast te laten stellen door de gemeenteraad. Iedereen kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. De Transitievisie Warmte is alleen bindend voor ons als gemeente; de vaststelling van de visie betekent dat we als gemeente onszelf ertoe verplichten om de visie verder uit te werken in uitvoeringsplannen per (CBS)-buurt, waarin er onderscheid gemaakt wordt tussen de vervolgstappen voor 2030 en wat erna opgepakt gaat worden. De Transitievisie Warmte is dus geen ‘burgerbindend besluit’ want heeft het nog geen directe gevolgen voor burgers. Wel vinden we het belangrijk dat de keuzes die op hoofdlijnen in de Transitievisie zijn vastgelegd, door Leiderdorpers gedragen worden. Mede omdat die medebepalend zijn voor de uitwerking in uitvoeringsplannen. Om die reden zijn we tijdens de technische analyse gestart met inwonersparticipatie.

Proces om tot een TVW te komen