Resultaten tot nu toe

Om een eerste beeld te krijgen van hoe Leiderdorpers aankijken tegen de warmtetransitie en energiebesparing, hebben we in mei 2021 een online inwonersenquête uitgezet. Die is op de website van de gemeente (www.leiderdorp.nl/aardgasvrij) en www.goedleiderdorp.nl geplaatst. Daarop zijn 450 reacties binnengekomen. De resultaten bieden een eerste inzicht in de zorgen, onduidelijkheden en vragen over de warmtetransitie.

De groep respondenten bestaat overwegend uit mensen die 50+ zijn en een koopwoning hebben.

Kenmerken deelnemers aan inwonersenquête

De meerderheid van de respondenten staat neutraal tot zeer positief tegenover een aardgasvrije samenleving. Opvallend is dat de respondenten graag willen bijdragen aan de warmtetransitie, maar ook zorgen hebben over het eigenaarschap en de kosten van een duurzame warmteoplossing. De meeste respondenten hebben een koopwoning. Zij bepalen in grote mate zelf of en hoe zij hun woning kunnen verduurzamen.

De resultaten van de gehele enquête kunt u vinden onder downloads.

Zorgen, twijfels en vragen

Respondenten maken zich het meest zorgen over de betaalbaarheid van de transitie; zowel voor zichzelf, als voor dorpsgenoten en de samenleving als geheel. Uit de enquête blijkt dat men vooral bezorgd is over de kosten van de nieuwe warmte-installatie. Er wordt benadrukt dat de kosten zo laag mogelijk moeten blijven. Daarbij vinden de respondenten het ook belangrijk dat de transitie betaalbaar is voor mensen die minder te besteden hebben.

Op technisch vlak zijn er zorgen over de daadwerkelijke duurzaamheid en de betrouwbaarheid van de technieken die nu beschikbaar zijn. Daarbij geven de respondenten aan het gebruiksgemak van de installatie (de snelheid waarmee de woning wordt verwarmd, het geluid en de bediening) belangrijk te vinden. Verder mag de installatie niet te veel aanpassingen in de woning vergen en moet het comfort in huis ten minste gelijk blijven ten opzichte van de huidige situatie.

Uit de enquête blijkt ook dat de respondenten het eigenaarschap en keuzevrijheid van groot belang vinden. Zij geven aan dat zij vrijheid willen hebben in het kiezen van een warmteleverancier en zelf eigenaar willen zijn van de installatie. Hierbij wordt ook opgemerkt dat dit voor huurders anders ligt. Daarvoor is vooral de woningcorporatie aan zet.

Een klein deel van de respondenten heeft zorgen over het isoleren van oude huizen, die bijvoorbeeld geen spouwmuur hebben. Dat is duur en maar tot op zekere hoogte mogelijk. Ook maken respondenten zich zorgen om de aanpassingen in het huidige netwerk van aardgasleidingen.

Een andere zorg die geuit wordt, is dat men bang is voor een ‘voldongen feit’ te staan. Daarom moet iedereen goed geïnformeerd zijn over het proces en weten op welke momenten men hier iets van kan vinden. Met de Participatiegroep wordt nagedacht over met welke boodschap en welke middelen we verschillende groepen in Leiderdorp het best kunnen bereiken.