Online meedenksessies

Er zijn drie online meedenksessies georganiseerd voor de Participatiegroep:

Bijeenkomst 1

Op 18 mei 2021 is de Participatiegroep geïnformeerd over het transitieproces (het proces naar een aardgasvrije toekomst) en de ideeën die de gemeente heeft over participatie en communicatie (meedoen, in gesprek komen en informeren). Daaruit zijn twee vervolgafspraken gekomen: Een sessie met (een deel van) de Participatiegroep over de invulling van het participatieproces, en een sessie over de uitkomsten van de technische analyse.

Bijeenkomst 2

Op 3 juni 2021 vond de sessie plaats over de invulling van het participatieproces. De belangrijkste conclusies daaruit waren:

  • Om anderen goed te kunnen informeren, moeten wij zelf eerst de inhoud voldoende begrijpen. Zo is er behoefte om meer te weten over de nieuwe Warmtewet, omdat die bepaalt in hoeverre mensen straks keuzevrijheid hebben.

  • Zet als gemeente vooral in op informatievoorziening en doe dat stap voor stap, beginnend met de Transitievisie Warmte (de weg naar een aardgasvrije toekomst).

  • De energietransitie is een onderwerp waarop je snel veel tegenstellingen vindt. Zoek dus naar wat mensen bindt, gemeenschappelijkheden (zoals dat we allemaal schone en gezonde lucht willen, ongeacht of we nu wel of niet in klimaatverandering geloven) en houd voor ogen wat voor mensen het meest belangrijk is: hoe verwarm ik straks mijn huis? (Wat is daarvoor nodig? Wat betekent dat voor mij?).

  • Het is goed om een informatieavond te organiseren voordat de Transitievisie Warmte ter inzage wordt gelegd, maar wees duidelijk over het doel van die avond. Dat zou kunnen zijn: laat u informeren over het proces en stel uw vragen. Het is aan te bevelen om (ook) na de terinzagelegging een informatieavond te organiseren. Dan hebben de mensen de tijd gehad om zich te verdiepen en komt de volgende, meer concrete, stap eraan: de gebiedsgerichte uitvoeringsplannen.

  • Neem de ervaringen met de pilot in Oranjewijk mee in dit proces (Wat werkt wel? Wat werkt niet?).

  • Sluit voor wat betreft ‘bewustwording’ (over energiebesparing) aan bij wat de Energieambassadeurs al doen. Trek daar samen mee op.

Bijeenkomst 3

Op 8 juni 2021 vond een inhoudelijke sessie plaats over de uitkomsten van de technische analyse. Daarin zijn veel vragen gesteld over welke mogelijkheden er zijn voor alternatieve warmte. De belangrijkste conclusies daaruit waren:

  • Om de technische analyse goed te kunnen begrijpen, moet de lijst met alternatieve warmteoplossingen worden toegelicht en onderbouwd: Waarom zijn deze alternatieven meegenomen in de analyse en andere niet?

  • De technische termen en afkortingen moeten in begrijpelijke taal worden uitgelegd.

  • Leg verbanden met de Regionale Energie Strategie (RES) en andere ontwikkelingen binnen de warmtetransitie. Dit verheldert de uitkomsten van de technische analyse.

  • Licht het proces van de Transitievisie Warmte verder toe: Wanneer worden welke beslissingen gemaakt? Waarvan zijn de keuzes afhankelijk? Wanneer zijn er inspraak-momenten.

De meedenksessies werden als informatief en verhelderend ervaren. We kregen de boodschap mee om ook na de vaststelling van de Transitievisie Warmte door te gaan met dit soort belangrijke sessies.

De meedenksessies zoals de gemeente in mei en juni organiseerde, werden als informatief en verhelderend ervaren. Deze sessies zijn belangrijk en daar moet de gemeente vooral mee doorgaan was de boodschap.