Wat vinden we belangrijk?

Als gemeente Leiderdorp hebben we onze belangrijkste ambities, doelstellingen en uitgangspunten voor deze Transitievisie Warmte bepaald. Deze uitgangspunten hebben we gebruikt om vast te stellen welke oplossingen wij zien om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. We gaan de komende jaren veel leren. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe technieken of ideeën komen. Als het nodig is, passen we de Transitievisie Warmte en onze uitgangspunten aan.

Onder de warmtestrategie liggen uitgangspunten die goed gewaarborgd moeten worden in de visie en vervolgens in de uitvoeringsplannen. De uitgangspunten vormen namelijk de basis voor de te nemen keuzes. Voor een deel zijn het uitgangspunten die voor alle gemeenten in Nederland gelden, maar er zijn ook uitgangspunten vastgesteld die specifiek voor Leiderdorp zijn. 

De juiste dingen op het juiste moment

De warmtetransitie is een complexe transitie die iedereen tot achter de voordeur gaat raken. Een transitie met vele onzekerheid op het vlak van techniek, financiering en ook wet- en regelgeving. Daarom benaderen we de warmtetransitie integraal en stapsgewijs. We starten met de 'geen spijt oplossingen' zoals het (na-)isoleren van woningen en het besparen (techniek & gedrag). Daarna kijken we naar de juiste collectieve óf individuele oplossing op de juiste plek én het juiste moment.

Duurzaam

De warmtetransitie moet leiden tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving. De belangrijkste randvoorwaarde is daarom dat de oplossingen die worden gekozen duurzaam zijn. Als gekozen wordt voor een tussenoplossing die nog niet CO2-neutraal is, bijvoorbeeld restwarmte of biomassa, dan moet worden nagedacht over de verduurzaming van deze warmtedragers op langere termijn.

Betaalbaar

De warmtetransitie brengt grote investeringen met zich mee. Het is nog niet zeker of alle investeringen zich over de langere termijn terugverdienen. Daarvoor is het belangrijk ook breder te kijken dan alleen het geld: het levert ons als samenleving een gezondere wereld op. Vooralsnog is aardgas goedkoper dan welke andere duurzame warmtebron dan ook. Dat heeft er ook mee te maken dat de vervuiling die aardgas met zich meebrengt, niet is verrekend in de huidige aardgasprijs. Het is dus eigenlijk geen reële prijs. Omdat veel inwoners niet zomaar grote investeringen kunnen doen, moeten we nadenken over hoe de transitie betaalbaar blijft voor iedereen. Dit vraagt om duidelijke besluiten vanuit het Rijk, waarin woonlastenneutraliteit leidend is.

Betrouwbaar & Toekomstbestendig

De warmtevoorziening in Nederland is op dit moment zeer betrouwbaar: iedereen kan zijn huis altijd verwarmen. Mensen geven deze zekerheid niet graag op als ze niet weten of de nieuwe warmtevoorziening minstens even betrouwbaar is. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat de warmtevoorziening die wordt gerealiseerd toekomstbestendig is. We willen niet investeren in een energie-infrastructuur die op termijn weer overbodig wordt.

Draagvlak bewoners

De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat de warmtevoorziening kan rekenen op draagvlak van de inwoners. Dit betekent onder andere dat u keuzevrijheid heeft en behoud en dat er geen dwang of verplichting is.

Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande initiatieven van bewoners en bedrijven in Leiderdorp. Daarom heeft de gemeente een participatiegroep opgericht. Zie het hoofdstuk participatie.

Sociale Rechtvaardigheid

De energietranstitie kan de sociaal-economische kloof binnen de samenleving vergroten of dichten. De gemeente wil dat de energietransitie bijdraagt aan het verkleinen van de sociale ongelijkheid. Dit door middel van het eerlijk verdelen van de lasten en lusten die voortkomen uit de transitie over overheid, markt en samenleving. 

Energiearmoede

Circa 8% van de Nederlandse huishoudens heeft grote moeite met het betalen van de energierekening. Er is niet genoeg geld om te koken, het huis te verwarmen of te verlichten. Dit heeft consequenties voor het comfort, zo wordt warmwatergebruik vermeden of zitten huishoudens in de winter in de kou. Er wordt van energiearmoede worden gesproken als een huishouden meer dan 10% van het besteedbaar inkomen moet uitgeven aan het betalen van de energierekening. De transitie naar aardgasvrij brengt zorgen met zich mee over het vergroten van het aantal inwoners dat in energiearmoede leeft. De gemeente Leiderdorp vind het dan ook belangrijk dat de weg naar aardgasvrij niet zorgt voor meer energiearmoede.